Axudas

Ayudas, subvenciones, instrumentos financieros e incentivos fiscales destinados al sector audiovisual español (cine, televisión, videojuegos, animación, realidad extendida…), sea cual sea su tamaño.

Axudas estatais á produción, distribución, exhibición e exportación

O ICAA fomenta e promociona as actividades cinematográficas e audiovisuais españolas nos seus tres aspectos de produción, distribución e exhibición a través das diferentes liñas de axudas para o apoio á industria cinematográfica nacional


MEDIA é un subprograma de Europa Creativa que nace para dar apoio á industria audiovisual europea. MEDIA ten liñas de apoio para formación, desenvolvemento, distribución, axentes de vendas, promoción (mercados e festivais) e redes de exhibidores.